REKLAMACE

Dobrý den,

reklamace jsou vždy nepříjemnou součástí zrealizovaného obchodu, chápeme zákazníka, že by v každém případě chtěl svoji událost mít vyřešenou takřka okamžitě, nicméně obchodní a reklamační podmínky každého výrobce a dodavatele jsou odlišné a tyto podmínky zpravidla určují délku a výsledek reklamačního řízení.

V nabídce máme více než 20000 aktivních položek. Většina tohoto zboží je určena k odborné montáži - proto bez posouzení výrobcem či dodavatelem nelze zboží obratem měnit kus za kus.

V případě reklamace námi dodaného zboží Vás žádáme o vyplnění reklamačního formuláře.

Reklamace se snažíme řešit v nejkratších možných termínech a o průběhu reklamace budete vždy informováni ať už e-mailem nebo telefonicky.

Děkujeme za pochopení.

TOP-TREND shop s.r.o.

Reklamační formulář
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
Maximální velikost souboru je 1024 MB.
Maximální velikost souboru je 1024 MB.
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.

Odpovědnost za vady, reklamace

1. Práva z vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a kupujícím ujednána doba delší. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu nebo dnem prodeje konečnému uživateli.

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo za závady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), textilních a umělých materiálů nebo lakovaných ploch. Vadou nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Záruka se nevztahuje na věci použité.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

4. Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemným přípisem, zaslaným na výše uvedenou adresu pro reklamační účely, tj. Floriánské náměstí 9, 796 01 Prostějov, společně s předložením originálu nebo kopie faktury. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím emailu, který kupující zašle na emailovou adresu info@pro-topeni.cz a k němuž připojí naskenovanou fakturu. Kupující také může provést reklamaci prostřednictvím reklamačního listu, který si vyhotoví sám. Reklamační list musí obsahovat: katalogové označení výrobku, datum prodeje, množství tohoto výrobku, popis závady a sdělení, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to je povinen zvolit si své právo dle občanského zákoníku. Konečné posouzení, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy, činí s ohledem na odbornost v daném odvětví prodávající. Reklamační list kupující zašle spolu s kopií dokladu o zaplacení se zbožím na adresu prodávajícího běžným balíkem.

5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako u vadného plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží jen tehdy, a) pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího nebo b) pokud montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

7. Pokud kupující u zboží, které vyžaduje odbornou instalaci, tuto podmínku nesplní, nebude následná reklamace uznána. Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

8. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci okamžitě, ve složitých případech pak do 7 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Výhody pro vás

Doprava ZDARMA
Přepravní službou PPL u vybraných produktů
Skladové zásoby
Všechny skladové položky jsou opravdu SKLADEM
Doprava od 89,- Kč
u 90% produktů
Osobní odběr
Kamenný obchod
+420 603 961 141
Potřebujete poradit?
Odhořívací kotel OPOP H416 EKO-U